معرفی

مشخصات فردی

شهرداد عزت دوست

نام - نام خانوادگی : شهرداد   عزت دوست

پست الکترونیکی : sh_ezzatdoust@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کامپیوتر نرم افزار - MIS
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - دانشکده فنی - گروه کامپیوتر نرم افزار

مرتبه علمی : مربی

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-01

شهرداد عزت دوست
شهرداد عزت دوست

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - دانشکده فنی - گروه کامپیوتر نرم افزار
مرتبه علمی :
    مربی
^